Wsparcie finansowe za zaangażowanie kolejnych pracowników

Posted on 04/12/2017 11:33am

Znaczące wydatki powiązane z zaangażowaniem nowych pracowników zniechęcają wielu przedsiębiorców do angażowania następnych. Mają jednakże okazję na wsparcie pieniężne pod warunkiem, że zaangażują osobę zarejestrowaną jako bezrobotna w Urzędzie Pracy.
przykładowa strona internetowa
Author: Serge Kij
Source: http://www.flickr.com


Refundacja może zminimalizować koszty związane z zatrudnieniem kolejnego pracownika, a osoby szukające pracy posiadają w ten sposób wyższe możliwości na odnalezienie zatrudnienia. Jest to zwrot części kosztów, które ponosi pracodawca na uposażenia, nagrody, także składki na ubezpieczenie społeczne. Pracodawca zobligowany jest zaangażować skierowaną osobę bezrobotną w pełnym wymiarze czasu pracy na okres oznaczony w umowie, objęty zwrotem kosztów, również do dalszego zatrudniania po terminie tego czasu przez 12 miesięcy. Program ten skierowany jest do pracodawców, którzy angażują osobę do 30 roku życia, dla której określono charakter pomocy i zaprojektowano tę formę wsparcia w poszczególnym planie działania.


Przyjmując do pracy bezrobotnego wyznaczonego przez urząd pracy pracodawca może uzyskać refundację kosztów stworzenia i doposażenia takiego stanowiska pracy. Owa refundacja zasądzana jest w wysokości wyznaczonej w umowie, nie większej jednakże aniżeli 6-krotność średniego uposażenia. Odbierając takie finansowe wsparcie pracodawca obliguje się równocześnie do zaangażowania na wyekwipowanym, bądź doposażonym stanowisku pracy w całym wymiarze czasu pracy wyznaczonego bezrobotnego przez okres 24 miesięcy.
Oprócz tego w związku z otrzymaniem refundacji powinien utrzymać stworzone stanowisko pracy przez co najmniej 24 miesiące. Niedotrzymanie umów owocuje zwrotem przyznanych dotacji.

Tags: oko, czas, olej, zysk, pomoc